Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Razem poprawiamy komfort życia w miastach
Dążymy do neutralności klimatycznej
Doceniamy Miasta z Klimatem - weź udział w konkursie!

Artykuły

2020-07-24

Rodo

KLAUZULA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO”, będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko osoby podpisującej wniosek konkursowy,
b) imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby wskazanej we wniosku konkursowym jako osoby do kontaktu w sprawach Konkursu.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z laureatami Konkursu, wręczenia nagród, a także rozliczenia Konkursu.

3. Osoba podpisująca wniosek konkursowy zezwala na podanie jej imienia i nazwiska na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i/lub w innych mediach w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, wniosek konkursowy nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.

5. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO.

6. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ust. 1, posiadają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ust. 1, posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 12 i przewidzianych przepisami prawa.

10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Dane osobowe zawarte we wnioskach konkursowych laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym ogłoszono wyniki Konkursu.

12. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w ust. 1, będą: Sekretariat Konkursu oraz Kapituła Konkursu, podmiot przetwarzający APLAN MEDIA Sp. z o.o. oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i pocztowe na rzecz Ministerstwa Klimatu. Dane osobowe mogą także zostać przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

Organizator
Partnerzy