#

Regulamin konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”

Konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” i zasady udziału w nim określone są w specjalnym regulaminie. Aktualnego regulaminu należy szukać na oficjalnych stronach internetowych konkursu (przypominamy, że to nie jest oficjalna strona konkursu). Jakie są najważniejsze regulacje, które zawiera regulamin, opisujemy poniżej.

Regulamin konkursu – postanowienia ogólne

Na wstępie regulamin stanowi, że konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” organizuje Minister Klimatu, a udział w nim mogą wziąć gminy miejskie albo miejsko-wiejskie znajdujące się na terytorium Polski. Następnie w dokumencie określony jest cel konkursu, czyli promowanie takich rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na komfort życia mieszkańców i działają na rzecz ochrony klimatu bądź wzmocnienie odporności miast na skutki zmian klimatycznych.

Przedmiot konkursu

Regulamin konkursu określa następnie, że do udziału w akcji mogą być zgłaszane inwestycje już zrealizowane przez miasta i odpowiadające celom konkursu, przy czym muszą one wpisywać się przynajmniej w 1 z 4 wymienionych obszarów tematycznych: rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury (także retencja wody), zrównoważony transport, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz zrównoważone budownictwo. Co ważne, żeby udział w konkursie jest możliwy tylko wtedy, gdy samorząd zgłosi 2 realizacje - po 1 z 2 różnych obszarów. Regulamin informuje też, że w konkursie mogą brać udział tylko inwestycje oddane do użytku od 1 stycznia 2017 r. i jednocześnie nie później jak na 3 miesiące przed ogłoszeniem konkursu. Ponadto konkurs realizowany jest w 2 kategoriach, tj. dla inwestycji z miast powyżej 100 tys. mieszkańców i z miast mniejszych.

Przygotowanie i ocena wniosków konkursowych

W regulaminie opisane jest również, w jaki sposób można przystąpić do konkursu, jak złożyć formularz rejestracyjny, kto może go podpisać i jakie załączniki należy do niego dodać. Określone są też szczegółowe wymogi dotyczące wniosków konkursowych. Jak zaznaczono w regulaminie, dane miasto ma prawo złożyć nie więcej jak 1 wniosek konkursowy. Konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” jest przy tym konkursem nieodpłatnym.

W osobnym paragrafie regulamin określa, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, przyjmowanie i sprawdzanie wniosków konkursowych i informowaniu na temat wydarzenia.

„Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” jest, jak stanowi regulamin, konkursem trzyetapowym. Na pierwszym etapie dokonywana jest ocena formalna wniosków konkursowych, na drugim etapie - ocena merytoryczna, a na trzecim etapie przygotowywana jest lista zwycięzców i wyróżnionych. Regulamin określa, kto odpowiada za realizację poszczególnych etapów, w jaki sposób zostanie podjęta decyzja o wynikach konkursu i jakie są kryteria stosowane przy ocenie wniosków konkursowych.

Zasady przyznawania nagród i „Podręcznik Dobrych Praktyk”

Zgodnie z regulaminem w każdej kategorii przewidziano 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia, choć dopuszczano również możliwość zmiany tych liczb. Regulamin konkursu wymienia też, jakie nagrody otrzymają laureaci konkursu: statuetkę, dyplom i opublikowanie informacji o inwestycji m.in. w „Podręczniku Dobrych Praktyk”. Jak określono, publikacja ta zawierać ma opis nagrodzonych i wyróżnionych inwestycji i jak stanowi regulamin, ma mieć charakter wydawnictwa elektronicznego przeznaczonego do wykorzystania przez różne miasta w Polsce.

„Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - inne postanowienia

Regulamin konkursu w swojej końcowej części zawiera postanowienia dotyczące praw autorskich, licencji, przetwarzania danych osobowych oraz postanowienia końcowe.